PIDZ logo - Werken bij PIDZ

Privacy verklaring sollicitanten

PIDZ wil de privacy van haar sollicitanten zo zorgvuldig mogelijk waarborgen bij het vastleggen of verwerken van hun persoonsgegevens. Met deze privacy-verklaring leggen we vast waarom bepaalde informatie wordt verzameld, hoe de privacy wordt beschermd en op welke rechten je een beroep kunt doen.   

Wet- en regelgeving
PIDZ verwerkt (persoons)gegevens in overeenstemming met de wet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Het voldoen aan deze wet betekent dat PIDZ alleen (persoons)gegevens verzamelt voor een bepaald doel en dat PIDZ de vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgt.

Doel van de verwerking
Wij verzamelen en verwerken alleen jouw (persoons)gegevens die voor de uitvoering het werving en selectieproces daadwerkelijk nodig zijn. Dat wil zeggen dat we deze gegevens gebruiken om te kijken of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert en om (eventueel) een arbeidsrelatie met elkaar aan te gaan. We maken een onderscheid in gegevens die we verzamelen als je solliciteert en gegevens die we nodig hebben wanneer we besluiten je een aanbieding te doen.

Welke (persoons)gegevens verwerkt PIDZ bij sollicitatie:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • sollicitatiebrief en C.V.


Wanneer we je een aanbieding doen verwerken we ook de volgende (persoons)gegevens:

 • volledige voor- en achternaam;
 • geboortedatum en -plaats;
 • burgerlijke staat;
 • nationaliteit;
 • diploma’s en certificaten;
 • getuigschriften en referenties;
 • kopie legitimatiebewijs;
 • werkvergunning en/of verblijfsvergunning (indien van toepassing);
 • kopie rijbewijs (indien functie met auto);
 • verklaring omtrent gedrag (VOG).


Algemeen

Het verwerken van persoonsgegevens is te allen tijde gebaseerd op een in de AVG vastgelegde grondslag: voldoen aan wettelijke verplichtingen; gerechtvaardigd belang, waarbij wij eerst afwegen of ons belang dan echt zwaarder weegt dan de belangen van de betreffende persoon als het gaat om privacy.

Bewaartermijn
Bij het bewaren van jouw persoonsgegevens is het uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerken. Uiteraard worden daarbij de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen. Wanneer de werving en selectieprocedure is afgerond worden jouw gegevens binnen 1 (één) maand vernietigd. Willen we jouw gegevens langer bewaren dan vragen we jou vooraf hiervoor toestemming en leggen we dit vast per e-mail.

Rechten
Je hebt het recht om na te vragen welke persoonsgegevens PIDZ van jou heeft verwerkt. Inzage in jouw gegevens kan zowel schriftelijk als digitaal plaatsvinden. Daarnaast heb je op grond van de AVG het recht om jouw persoonsgegevens te laten wijzigen, aan te vullen, te beperken, over te laten dragen of te laten verwijderen. Een verzoek kun je richten aan: avg@pidz.nl

Beveiliging
PIDZ heeft organisatorische en technische beveiligings-maatregelen getroffen om de gegevens te beschermen.

Datalekken
Ondanks dat PIDZ passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens van haar sollicitanten te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking bestaat de kans dat zich een incident voordoet, bijvoorbeeld wanneer de laptop van een medewerker wordt gestolen. PIDZ heeft een datalekprotocol en legt datalekken vast. Indien nodig wordt een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vragen, klachten en contact
Bij vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of voor het gebruik willen maken van rechten, kan een e-mail gestuurd worden naar onze Functionaris Gegevensbescherming: avg@pidz.nl

Datum en aanpassing van de privacyverklaring
PIDZ behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op enig moment aan te passen.